Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  HÜKÜMLÜ/TUTUKLULARIN DIŞARIDAN GÖNDERİLEN HEDİYELERİ KABUL ETME HAKKI
  16.11.2021

       12 Kasım 2021 tarihli ve 31657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Ceza İnfa Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' ile hükümlü/tutukluların dışarıdan gönderilen hediyeleri kabul etme haklarına ilişkin mevzuat hükmü aşağıda arzolunduğu biçimde güncellenmiştir, ilanen duyurulur.

  MADDE 77(Değişik:RG-12/11/2021-31657-CK-4773/30 md.)

  (1) Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarının ilk haftasında ve dinî bayramlarda, her yıl 31 Aralık günü yılbaşı sayılarak yılbaşında veya kendi doğum günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği ve kişilerin sağlığı için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir.

  (2) Hediye kabulüne ilişkin aşağıdaki esaslar uygulanır:

  a) Hükümlü, hediye olarak ancak kitap veya giyim eşyası kabul edebilir. Hediye olarak kitabın ücreti de gönderilebilir, bu durumda kitap, kurum kantini aracılığıyla temin edilir.

  b) Hediye, ziyaretçi tarafından verilebileceği gibi posta veya kargo yolu ile de gönderilebilir.

  c) Bir hükümlü, aynı tarih için bir kez hediye kabul edebilir.

  ç) Gönderilen eşya, güvenlik ve hijyen kontrolünden geçirilir.

  d) Kurumlarda bu amaçla “Hediye Kayıt Defteri” tutulur. Bu defterde;

  1) Hediye olarak gönderilen eşyanın nitelikleri ve miktarı,

  2) Hediyenin kuruma gönderiliş, geliş ve hükümlüye teslim tarihleri,

  3) Hediyeyi gönderenin, alıcının veya getirenin kimlik bilgileri, posta veya kargo yoluyla gelmediyse getirenin imzası,

  4) Hediyenin hükümlü tarafından teslim alındığına ve teslim edildiğine dair hükümlü ve görevli memurun imzası,

  bulunur ve hediye işlemlerine ilişkin gerekli diğer kayıtlar tutulur.

  (3) Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından hükümlülere dağıtılmak üzere dışarıdan toplu olarak getirilen veya gönderilen eşya hakkında 143 üncü madde uygulanır.

  (4) Çocuk ve altmış beş yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde çocuğu bulunan kadın hükümlülere, idare ve gözlem kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda, belirtilen zaman dilimi dışında ve kurumlara girmesi yasak olmayan, kurum ve kişi güvenliği ile genel sağlığı tehlikeye düşürmeyen nitelikteki eşya hediye olarak verilebilir, İdare ve Gözlem Kurulu bu kişiler bakımından zaman kısıtlamasını kaldırabilir.

  (5) Kurumda anasıyla birlikte kalan çocuklara; kurum güvenliğini tehlikeye sokmayan ve çocuk gelişimine uygun olan oyuncak veya diğer eşya ile sağlıklı gıda maddesi hediye olarak her zaman gönderilebilir.

  (6) Hediye edilecek eşyanın tahmini değeri hükümlülerin haftalık olarak yapabilecekleri harcama limitinden fazla olamaz.

  (7) Açık kurumlar ile çocuk eğitim evlerinde barındırılan hükümlülere verilebilecek ya da gönderilecek hediyelerin cins ve miktarı ile hediye zamanları, bahsedilen kurumların idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenir.

  (8) Hediyenin hükümlüye tesliminde Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik ve Kurum İç Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınır.

  (9) Kurumlar internet sayfalarında, hediye göndermeye ilişkin kuralları ve kısıtlamaları duyururlar. Hükümlüler de bu hususlarda bilgilendirilir.

   

  Adres

  Kocaeli 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kandıra Yolu Üzeri 22.km Çal Mevkii Kocaeli-Kandıra

  Telefon

  (0 262) 581 59 20 -(0 262) 581 59 19-(0507)760 72 07-(0262)581 52 14-(0262)581 54 95

  Faks No: (0 262) 581 57 10

  E-Posta